O Paletama

Euro-Pallet-vizual

Palete su namenski pravljene podloge, na koje se slažu komadne pošiljke (kartoni, vreće bale) u cilju oblikovanja standardnih dimenzija pošiljke, kako bi se racionalizovalo iskorištenje tovarnog i skladišnog prostora.

Palete su namenjene integraciji-združivanju manjih tovarnih jedinica u veće. Paletizacija je skup organizaciono povezanih tehnoloških procesa i sretstava u cilju automatizacije manipulacije i transporta od mesta proizvodnje do mesta potrošnje

Paletizacija povezuje pojedinačno zapakovane pošiljke u nove, veće jedinice i tako olakšava uspostavljanje neprekidnog lanca distribucije.


Cilj paletizacije je:

  • Dobijanje jedne veće pošiljke sa standardizovanim dimenzijama
  • Olakšanje manipulacije i transporta
  • Minimalizacija ili potpuno uklanjanje ljudskog faktora iz postupaka manipulacije
  • Povećenje iskorišćenosti prostornih kapaciteta i mehanizacije
  • Povećanje brzine i sigurnosti manipulacije
  • Maksimiziranje radnog učinka

VRSTE PALETA


Evro paleta:

Većina evropskih zemalja koristi ravne, drvene palete dimenzija 120×80 cm ili 120×100 cm, sa najvećom dozvoljenom masom (masa palete+masa tereta) do 1000 kg.Takve palete nazivamo EVRO PALETAMA.Visina ovih paleta je obično oko 100 cm.

Medunarodna organizacija za standardizaciju ISO procenjuje da 80 % paleta ima dimenzije 120×80.

U evropskom drumskom saobraćaju se najviše koriste palete sa dimenzijama 120×100 cm.

Boks paleta:

Boks paleta je u osnovi ravna paleta, od metala ili drveta, koja na ćoškovima ima metalne šipke izmedu kojih je razapeta žica ili mreža.

Ovakve palete mogu biti sa vratima ili bez vrata.

Dimenzije osnove su iste kao kod ravnih paleta, a visina je 80-100 cm.

Najčešće se upotrebljavaju za potrebe povezivanja različitih faza obrade u procesu proizvodnje —  kao neka vrsta tekućih traka na kojima se nalaze poluproizvodi ili neupakovani gotovi proizvodi.

Palete u avio saobraćaju:

U avio saobraćaju se upotrbljavaju namenske palete sa metalnom osnovom, prekrivene mrežom ili žicom.

IATA odreduje standardne dimenzije paleta u avio prometu. Najčešće se koriste: 318x224cm,318×153 cm i 606×244 cm

Visina ovih paleta je 102-203 cm.

Pve dimenzije su prilagodene prevozu u avionima Boeing B-747 i Airbus A-300.