Tretman paleta

Ukoliko se ukaže potreba, za naše kupce organizujemo i termičko tretiranje paleta u skladu sa međunarodnim standardom ISPM 15. Kako bi se sprečilo prenošenje karantinski štetnih organizama, pod nadzorom Svetske trgovinske organizacije WTO (World Trade Organisation) i Svetske organizacije za hranu i poljoprivredu FAO (Food and Agriculture Organisation), izrađen je i prihvaćen međunarodni standard ISPM 15. Ovim međunarodnim standardom su predviđeni postupci tretiranja drvene ambalaže kojim se smanjuje rizik od unošenja i širenja karantinski štetnih organizama putem navedenog materijala. Jedan od postupaka tretiranja je termički tretman (HT, heat tretman). Termički tretman je najjednostavnije i veoma efikasno ekonomski prihvatljivo rešenje, koje se sprovodi zagrevanjem drveta sve dok se u sredini drvenog elementa ne postigne minimalna temperatura od 56 °C u trajanju od najmanje 30 minuta.

Zašto se drvo tretira?

Drvo se tretira radi sprečavanja širenja bolesti drveta,
kao i insekata koji mogu negativno da utiču na strane ekosisteme.

Na koji način se drvo tretira?

Postoje dva načina.
Hemijski, metil bromidom, koji se sve manje koristi.
Toplotni, držanjem drveta u komori duže od 30 minuta,
pri temperaturi višoj od 56 stepeni Celzijusa.
Naše preduzeće koristi toplotni način tretmana drveta (HT).

Šta je ISPM 15?

IPPC ISPM 15 je standard za tretiranje svakog drveta debljeg od 6mm,
koje se koristi u međunarodnom saobraćaju.

Primer ISPM 15 ziga